Zpracování osobních údajů 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ                                                                                                                  

 1. SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 4 BOD 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN: „GDPR”) JE WOODITS S.R.O. IČ: 08874565  SE SÍDLEM JIRÁSKOVA 460, 373 44, ZLIV DÁLE JEN: „SPRÁVCE“)                                                                                                      

 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE JSOU EMAIL:                                                                          INFO@WOODITS.CZTELEFON: +420 722 613 781​                                                                       

 3. OSOBNÍMI ÚDAJI SE ROZUMÍ VEŠKERÉ INFORMACE O IDENTIFIKOVANÉ NEBO IDENTIFIKOVATELNÉ FYZICKÉ OSOBĚ; IDENTIFIKOVATELNOU FYZICKOU OSOBOU JE FYZICKÁ OSOBA, KTEROU LZE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO IDENTIFIKOVAT, ZEJMÉNA ODKAZEM NA URČITÝ IDENTIFIKÁTOR, NAPŘÍKLAD JMÉNO, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, LOKAČNÍ ÚDAJE, SÍŤOVÝ IDENTIFIKÁTOR NEBO NA JEDEN ČI VÍCE ZVLÁŠTNÍCH PRVKŮ FYZICKÉ, FYZIOLOGICKÉ, GENETICKÉ, PSYCHICKÉ, EKONOMICKÉ, KULTURNÍ NEBO SPOLEČENSKÉ IDENTITY TÉTO FYZICKÉ OSOBY.                                                       

 4. SPRÁVCE NEJMENOVAL POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.                      

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                               

 1. SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE MU POSKYTL/A NEBO OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPRÁVCE ZÍSKAL NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY.

 2. SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ VAŠE IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE A ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY.                                                                                             

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. ZÁKONNÝM DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE

  • PLNĚNÍ SMLOUVY MEZI VÁMI A SPRÁVCEM PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. B) GDPR,

  • OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE NA POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6

  • ODST. 1 PÍSM. F) GDPR,

  • VÁŠ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR VE SPOJENÍ S § 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOŠLO K OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY.

 2. ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE

  • VYŘÍZENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY A VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM; PŘI OBJEDNÁVCE JSOU VYŽADOVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO ÚSPĚŠNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (JMÉNO A ADRESA, KONTAKT), POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE NUTNÝM POŽADAVKEM PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY, BEZ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ SMLOUVU UZAVŘÍT ČI JÍ ZE STRANY SPRÁVCE PLNIT,

  • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A ČINĚNÍ DALŠÍCH MARKETINGOVÝCH AKTIVIT.

 3. ZE STRANY SPRÁVCE NEDOCHÁZÍ K AUTOMATICKÉMU INDIVIDUÁLNÍMU ROZHODOVÁNÍ VE SMYSLU ČL. 22 GDPR. S TAKOVÝM ZPRACOVÁNÍM JSTE POSKYTL/A SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.                                                                                    

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE

  • PO DOBU NEZBYTNOU K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ Z TĚCHTO SMLUVNÍCH VZTAHŮ (PO DOBU 15 LET OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU).

  • PO DOBU, NEŽ JE ODVOLÁN SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU, NEJDÉLE 5 LET, JSOU-LI OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU.

 2. PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE VYMAŽE.                                                                                                                                        

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU OSOBY

  • PODÍLEJÍCÍ SE NA DODÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB / REALIZACI PLATEB NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,

  • PODÍLEJÍCÍ SE NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SLUŽEB,

  • ZAJIŠŤUJÍCÍ MARKETINGOVÉ SLUŽBY.

 2. SPRÁVCE MÁ V ÚMYSLU PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ (DO ZEMĚ MIMO EU) NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE TŘETÍCH ZEMÍCH JSOU POUZE POSKYTOVATELÉ MAILINGOVÝCH SLUŽEB A CLOUDOVÝCH SLUŽEB.                                                                                                                                           

VI. VAŠE PRÁVA

 1. ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V GDPR MÁTE

  • PRÁVO NA PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM DLE ČL. 15 GDPR,

  • PRÁVO OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 16 GDPR,

  • POPŘÍPADĚ OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 18 GDPR.

  • PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 17 GDPR.

  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 21 GDPR A

  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ DLE ČL. 20 GDPR.

  • PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PÍSEMNĚ NEBO ELEKTRONICKY NA ADRESU NEBO EMAIL

  • SPRÁVCE UVEDENÝ V ČL. III TĚCHTO PODMÍNEK.

 2. DÁLE MÁTE PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOMNÍVÁTE, ŽE BYLO PORUŠENO VAŠÍ PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.                                                                                                                         

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE PŘIJAL VEŠKERÁ VHODNÁ TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 2. SPRÁVCE PŘIJAL TECHNICKÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ DATOVÝCH ÚLOŽIŠŤ A ÚLOŽIŠŤ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ.

 3. SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE K OSOBNÍM ÚDAJŮM MAJÍ PŘÍSTUP POUZE JÍM POVĚŘENÉ OSOBY.                                                                                                                       

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY Z INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN/A S PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE JE V CELÉM ROZSAHU PŘIJÍMÁTE.

 2. S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE ZAŠKRTNUTÍM SOUHLASU PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE. ZAŠKRTNUTÍM SOUHLASU POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN/A S PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE JE V CELÉM ROZSAHU PŘIJÍMÁTE.

 3. SPRÁVCE JE OPRÁVNĚN TYTO PODMÍNKY ZMĚNIT. NOVOU VERZI PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZVEŘEJNÍ NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, PŘÍPADNĚ VÁM ZAŠLE NOVOU VERZI TĚCHTO PODMÍNEK NA E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE SPRÁVCI POSKYTL/A.

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM 1. 11. 2020.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

 

 1. Udělujete tímto souhlas Hello Travel s.r.o., se sídlem Jiráskova 460, 373 44, Zliv, IČ 08874565, zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích C, 29558 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • emailovou adresu; 

 • telefonní číslo;

 • fakturační adresu;

 • dodací adresu;

 • historii objednávek.

 • …………..

 

 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  1. zřízení a administrace uživatelského účtu;

 

 

 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  1. zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.

  2. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

  1. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění. 

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, 

 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.